Kto sporządza plan BIOZ?

Już projektant jest zobowiązany uwzględniać w swej pracy zasady bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na etapie projektowania, a na etapie przygotowywania inwestycji pełni on funkcję koordynatora planu bioz. Jednym z podstawowych obowiązków projektanta jest sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę projektowanego obiektu budowlanego. Przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę lub odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego właściwy organ ma obowiązek sprawdzić, czy do projektu dołączono informację o bezpieczeństwie i ochronie zdrowia.

Sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz) należy do obowiązków kierownika budowy. Ma on obowiązek jedynie zapewnić sporządzenie planu bioz. Oznacza to, że kierownik budowy nie musi planu bioz sporządzać samodzielnie, a może jego sporządzenie powierzyć innej osobie posiadającej odpowiednie kwalifikacje. Przy opracowywaniu planu bioz należy opierać się na informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę projektowanego obiektu budowlanego, której przygotowanie należy do podstawowych obowiązków projektanta. Tak samo jak informacja sporządzana przez projektanta, również plan bioz musi uwzględniać specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych, w tym planowane jednoczesne prowadzenie robót budowlanych i produkcji przemysłowej.

Oświadczenie kierownika budowy stwierdzające sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia inwestor jest obowiązany dołączyć do zawiadomienia o terminie rozpoczęcia robót budowlanych, jakie co najmniej na 7 dni przed ich rozpoczęciem inwestor składa do właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej oraz do projektanta sprawującego nadzór nad zgodnością realizacji budowy z projektem.