Rozporządzenia

Szczegółowy zakres i formę planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia reguluje obecnie Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126). Należy też uwzględnić również Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 ze zmianami)

Dodatkowo wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy wykonywaniu robót budowlanych określają przepisy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Podstawowe zasady, których należy przestrzegać podczas prowadzenia robót budowlanych zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U., nr 47, poz. 401 z 19 marca 2003 r.), które zostało wydane na podstawie art. 23715 § 2 Ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. 1998 r., nr 21, poz. 94, z późn. zm.) i stanowi wykonanie dyspozycji tego przepisu.

Również aktem wykonawczym do art. 23715 § 2 Kodeksu pracy jest Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U., nr 118, poz. 1263, z dnia 15 października 2001 r.). Rozporządzenie to określa wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych przeznaczonych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych.

Pamiętać też należy o generalnych wymogach bezpieczeństwa pracy określonych w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. Dz. U. z 2003 r., nr 169, poz. 1650 ze zmianami).

Spełnienie wymogów zawartych we wszystkich aktach prawnych nie jest proste, dlatego polecamy Plan BIOZ na CD – program, ułatwiający przygotowanie gotowego planu BIOZ.