Ustawa

Obowiązek sporządzenia oraz przestrzegania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (dalej plan BIOZ) wynika wprost z art. 21a Ustawy 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2010 r. nr 243, poz. 1623 ze zmianami). Prawo budowlane, wprowadzając plan bioz, dokonało implementacji postanowień obowiązujących w prawie wspólnotowym, a dokładnie dyrektywy rady z 24 czerwca 2004 r. w sprawie wdrożenia minimalnych wymagań bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na tymczasowych lub ruchomych budowach (ósma szczegółowa dyrektywa w rozumieniu art. 16 ust. 1 Dyrektywy 89/391/EWG) – dalej Dyrektywa 92/57/EWG.

Dyrektywa już w preambule stanowi, że przestrzeganie minimalnych wymagań, opracowanych w celu zapewnienia wyższego poziomu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na tymczasowych lub ruchomych budowach, jest konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników. Należy pamiętać, że dyrektywy są aktami prawnymi Unii Europejskiej, zobowiązującymi rządy poszczególnych państw do wdrażania zawartych w nich wytycznych w ramach prawa na terenie kraju.

To, jakie dokładnie informacje powinien zawierać plan BIOZ definiuje rozporządzenie.