Wzór planu BIOZ

Trudno znaleźć gotowy wzór planu bioz, który spełniłby oczekiwania osób pragnących w prosty sposób sporządzić własny plan BIOZ. Nie ma bowiem jednego wzoru planu BIOZ dla każdej budowy, jednakże w jego stworzeniu na pewno pomoże opublikowana na naszych stronach struktura planu BIOZ. Najprostszą i najpewniejszą metodą na sporządzenie poprawnego planu BIOZ jest skorzystanie z gotowego programu – Plan BIOZ na CD, zawierającego prosty mechanizm uzupełniania oraz wszystkie niezbędne komentarze, ułatwiające wprowadzenie niezbędnych danych. Jeżeli jednak Czytelniku chcesz sporządzić plan BIOZ własnymi siłami, poniżej przedstawiamy wzór planu BIOZ – jego szkielet, który należy wypełnić danymi konkretnej budowy.

PLAN BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA NA BUDOWIE

INWESTOR: GENERALNY WYKONAWCA:

Data opracowania: Podpis sporządzającego plan:
28 sierpnia 2014 ………………………………..

CZĘŚĆ A

CZĘŚĆ OPISOWA PLANU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA NA BUDOWIE ZAGADNIENIA OGÓLNE

1. Podstawa opracowania Zlecenie na wykonanie Planu bioz zgodnie z ustawą Prawo budowlane z 1994 r. (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zmianami) oraz wymogami:

 1. projekt budowlany:
 2. specyfikacje dla wymagań ogólnych oraz robót:
 3. harmonogram robót nr:

2. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia obejmującego:

 1. organizację i technologię wykonania założonych robót (część A)
 2. wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy stawiane ogólnie obowiązującymi przepisami prawa oraz szczególnymi wymogami wynikającymi z warunków określonych przez inwestora oraz głównego wykonawcę robót (część B)
 3. rysunki (część C)

3. Zakres opracowania Opracowanie dotyczy:

 1. robót przygotowawczych, w tym:
 2. budowy:
 3. wykonanie:

Przewidywany harmonogramowo termin zakończenia robót wymienionych w niniejszym Planie bioz określony jest na 28 sierpnia 2014 4. Cel opracowania oraz osoby odpowiedzialne: Cel: Celem opracowania jest spełnienie wymogów określonych w aktach prawnych dotyczących Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie. Osoby odpowiedzialne: Nadzór ze strony inwestora sprawuje: Nadzór ze strony wykonawcy sprawują: kierownik budowy, kierownik robót, mistrzowie, brygadziści, inspektor bhp. Niniejszy Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia:

 1. został sporządzony przez:
 2. został sprawdzony pod względem bhp przez:
 3. został zatwierdzony przez kierownika budowy:
 4. został przekazany do:

 5. Lokalizacja budowy i zakres robót całościowych objętych wykonawstwem według specyfikacji Opis przewidywanych prac dodatkowych:

ZAKRES PROWADZONYCH ROBÓT

Prace wstępne – przygotowawcze Wykaz stanowiskowy zespołów roboczych:

 1. mistrz/brygadzista:
 2. sprzęt:

 KOLEJNOŚĆ REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW, ETAPÓW

Obiekt: Etap/etapy:

MONTAŻ URZĄDZEŃ BEZPIECZEŃSTWA RUCHU I ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

Zakres robót przewidziany umową: przewiduje się:

MIEJSCE PROWADZENIA ROBÓT

ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH

ZAGOSPODAROWANIE PLACU BUDOWY

Telekomunikacja: Ochrona mienia budowy: Podłączenia energetyczne, uzgodnienia: Przewiduje się podłączenia energetyczne zgodnie z załączonym planem po właściwych uzgodnieniach z zakładem energetycznym/innymi dystrybutorami energii Oświetlenie: o mocy: Nie przewiduje się wykonywania robót po zapadnięciu zmroku. Warunki socjalno-bytowe: Zasilanie w wodę: Ochrona przeciwpożarowa: Komunikacja: Wjazd na zaplecze budowy przewiduje się od strony Wjazd zostanie odpowiednio oznakowany tablicami ostrzegawczymi

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI, TERENU, BUDYNKU MOGĄCE STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI

Elementy stałe: Elementy niestałe:

PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA WYSTĘPUJĄCE PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH, DROGOWYCH, INNYCH

Zagrożenia techniczne: Zagrożenia organizacyjne: Zagrożenia ludzkie:

ZASADY STOSOWANIA ŚRODKÓW OCHRONY OSOBISTEJ ZABEZPIECZAJĄCYCH PRZED SKUTKAMI ZAGROŻEŃ

Zasady nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez: w zakresie:

ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH, DROGOWYCH

POŻAR, AWARIA, INNE ZAGROŻENIE

Komunikacja: Ewakuacja:

MIEJSCE PRZECHOWYWANIA DOKUMENTÓW

Dokumentacja budowy: Dokumenty niezbędne do prawidłowej eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych: Dokumentacja szkoleń bhp, badań lekarskich, uprawnień pracowników:

CZĘŚĆ B

CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA PLANU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA NA BUDOWIE

 ZAŁOŻENIA PLANU Dla prawidłowo prowadzonego procesu inwestycyjnego związanego z budową ………………………………………………………………………………………………………………….. konieczne jest opracowanie szczegółowego programu dotyczącego zachowania wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy w czasie realizacji robót przez wszystkich biorących w nim udział uczestników. Wymóg ten musi zostać spełniony z uwagi na to, że:

 • na tej samej budowie realizowane są roboty przez innych wykonawców
 • roboty:
 • w tym:

Są prowadzone z użyciem: należą do prac charakteryzujących się nasileniem znacznych zagrożeń zarówno dla pracowników wykonawcy, jak i innych uczestników procesu inwestycyjnego nie wyłączając osób postronnych.

TECHNICZNE BEZPIECZEŃSTWO PRACY Z UWZGLĘDNIENIEM ZAKRESU I TECHNOLOGII WYKONYWANIA ROBÓT

Mając na uwadze zakres robót na budowie: i dotyczący głównie robót: z użyciem: Bezpieczeństwo publiczne: Oświetlenie: Dostawy z przestrzeni publicznych na miejsca wykonywania prac: Zanieczyszczone materiały (specjalne środki ostrożności):

WSTĘPNA ANALIZA ZAGROŻEŃ

Opracowana dokumentacja techniczna w zakresie robót

Zagrożenia wynikające z konstrukcji maszyn i urządzeń technicznych, technologii, stanu urządzeń zabezpieczających, wadliwego materiału itp.
 LP. Potencjalne przyczyny zagrożenia wypadkowego Podmioty zagrożone
Zagrożenia wynikające z organizacji pracy na budowie, poszczególnych odcinkach robót oraz na stanowiskach roboczych
 LP. Potencjalne przyczyny zagrożenia wypadkowego Podmioty zagrożone

 

Zagrożenia wynikające z błędnego postępowania pracowników na etapie działalności koncepcyjnej i podczas realizacji zadań bieżących
 LP. Potencjalne przyczyny zagrożenia wypadkowego Podmioty zagrożone

LISTA POZYCJI KRYTYCZNYCH DLA BHP

 LP. Rodzaj zagrożenia Konieczne działania

 

DOKUMENTOWANIE STANU BEZPIECZEŃSTWA

ZABEZPIECZENIA PRACOWNIKÓW PRZY POSZCZEGÓLNYCH RODZAJACH PRAC ORAZ WYSTĘPUJĄCYCH PRZY NICH ZAGROŻENIACH

CZĘŚĆ C

CZĘŚĆ RYSUNKOWA PLANU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA NA BUDOWIE

Rysunki zaplecza budowy: